طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.|دانلود فایل کامل طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه در قالب فایل word و متشکل از 17 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده در این مقاله طراحی بهینه یک کنترل کننده فازی بر مبنای کنترل مستقیم تـوان بـر|31012243|isnafile|دانلود فایل کامل طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه,ژنراتور القایی دوسوتغذیه, کنترل مستقیم توان, کنترل کننده فازی , الگوریتم ژنتیک

دانلود فایل کامل طراحی بهینه کنترل کننده فازی بر اساس کنترل مستقیم توان در ژنراتور القایی دو سو تغذیه
در قالب فایل word و متشکل از 17 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

در این مقاله طراحی بهینه یک کنترل کننده فازی بر مبنای کنترل مستقیم تـوان بـرای ژنراتورالقـایی دوسـوتغذیه در سیسـتم تبـدیل انرژی باد ارائه شده است. از مزایای کنترل کننده فازی سادگی محاسبات، عدم نیاز به مدل دقیق از سیستم و مقاوم بودن در برابر نـویز میباشد. این کنترلکننده با قابلیت بهینه شدن توسط الگوریتمهای بهینهسازی مختلف میتواند به بهبود پاسخ سیستم منتهی شود. در این مقاله الگوریتم بهینهسازی ژنتیک بهمنظور تنظیم بهینه ضرایب مقیاس ورودی/ خروجی کنترلکننده فازی بهمنظور رسیدن به یک عملکرد کنترلی مطلوب بکار رفته است. همچنین کارایی این کنترلکننده بهینه فازی با کنترلکننده فـازی مرسـوم ارزیـابی و مقایسـه میشود. شبیهسازیها در حالت عملکرد نرمال شبکه و در حالت نامتعادلی ولتاژ شبکه که در محیطSimulink/Matlab صورت گرفته ارائه شده است. سرانجام نتایج بیانگر عملکرد مناسب کنترلکننده فازی بهینه نسبت به کنترلکننده فـازی مرسـوم بـه منظـور کنتـرل توانها میباشد .

واژه های کلیدی: ژنراتور القایی دوسوتغذیه، کنترل مستقیم توان، کنترل کننده فازی ، الگوریتم ژنتیک

-۱ مقدمه

درسالهای اخیر با پیشرفت صنایع و افزایش تقاضا برای انرژی و با توجه به ایجاد مشکلات زیست محیطی فـراوان ناشـی از اسـتفاده از سوختهای فسیلی، نیاز به منابع انرژی تجدیدپذیر به شدت در حال افزایش است. دراین میان انرژی باد به دلیل مزایایی ازجمله هزینه کم، رشد فنآوری و زیرساختهای مناسب مورد توجه قرارگرفته است . (Council, 2013) درمیان ژنراتورهای مورد استفاده درتوربین-های بادی سرعت متغیر، ژنراتور القایی دوسوتغذیه(DFIG)1 بسیار مورد توجه قرار گرفته است. DFIG درحقیقـت یـک ژنراتـور القـایی روتور سیم پیچی شده میباشد که استاتور آن به طور مستقیم و روتور آن از طریق مبدل با ساختار پشت به پشت به شبکه متصل شده است. این ساختار دارای مزایایی مانند عملکرد در محدوده وسیعی از سرعت باد، کاهش هزینه با توجـه بـه انـدازه کوچـک مبـدلهـا و فیلترها و تامین توان راکتیو موردنیاز شبکه میباشد . (Li & Chen, 2008)


مطالب دیگر:
🔗پایان نامه رشته حسابداری و مدیریت با عنوان مدیریت سود🔗پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان روابط عمومی در سازمان🔗پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان مشارکت سیاسی زنان🔗تعهد سازمانی ؛ پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و نگرشهایی در جهت نیل به تغییر سازمانی🔗کاربرد باز مهندسی در تحول اداری🔗ارائه خدمات به مردم با استفاده از فناوری اطلاعات🔗پایان نامه رشته مدیریت با عنوان رهبری🔗آموزش و برنامه ریزی و توسعه🔗نقش تعاونیها در ایجاد تحول🔗مقاله ای کامل در مورد بازاریابی🔗بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بر مطالبات در بانک کشاورزی طی سالهای 1382-1387🔗بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شهرداری منطقه 17 تهران🔗پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت آموزشی (بصورت جامع و کامل)🔗پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان فلسفه مدیریت و تاثیر برنامه ریزی و ارتباطات با کارکنان در آن🔗مدیریت پدافند غیر عامل🔗بیمه و بیمه‌ی مجدد ، بیمه تجاری و بیمه تعاونی🔗مقاله مدیریت ریسك🔗داده کاوی،ترتیب و گروه سازی داده ها با استفاده از روش ماشین‎های بردار پشتیبان (SVM)🔗ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی در پیش‌بینی قیمت سهام🔗پاورپوینت استفاده از روشهای داده كاوی در تشخیص نفوذ به شبكه های كامپیوتری🔗پاورپوینت و ارائه کامل ماشین بردار پشتیبان🔗پاورپوینت و ارائه کامل بودجه بندی سرمایه ای🔗پاورپوینت و ارائه کامل استفاده از شبكه های عصبی در شناسایی سیستم های غیر خطی🔗پاورپوینت تجزیه و تحلیل پایانه مسافربری تنکابن🔗پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت و جهانگردی با عنوان مدیریت بخش عمومی (اداره جهانگردی)